“เสริมสร้างความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรู้เท่าทันกับพิษภัยของยาเสพติด”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่บรรยายปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนและครู ณ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ สำนึกในพระปรีชาสามารถของบูรพมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ที่ได้ปกป้อง รักษาแผ่นดินไทยเอาไว้ ความรักผูกพันในสถาบันครอบครัว การเคารพบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ,พิษภัยของยาเสพติด ,การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม , การเสพข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันอย่างชาญฉลาด ซึ่งได้สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี