วันที่ 12 ตุลาคม 2562เวลา 17.30 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในการรักษาความสงบเรียบร้อย ในงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562 ที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน”รำวงหรรษา ออกพรรษา กวนข้าวทิพย์”เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นร่วมสืบสานประเพณี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหาร และหน่วยงานต่างๆ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนที่มาร่วมงานมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง