ด้านอัคคีภัย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร จำนวน 2 นาย, กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) จำนวน 8 นาย และรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน เข้าร่วมการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) ณ ห้างสรรพสินค้าบิ้กซีเซ็นเตอร์ สาขาร้อยเอ็ด โดยมี พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์
ซึ่งมี หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 6 หน่วยงาน หน่วยราชการ องค์กร/มูลนิธิภาคเอกชน จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมการซักซ้อมแผนฯ โดยมี นาย ผดุงศักดิ์ พวงช้อย รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์/ ผู้อำนวยการการซักซ้อม เพื่อให้ทุกส่วนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
( 31 สิงหาคม 2566)