“มทบ.27 ประชุมประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.มทบ.27 ต่อ ผบ.นขต.มทบ.27 ประจำเดือน ส.ค.66”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้ากอง/ฝ่าย/แผนก และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามงาน และชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย