มณฑลทหารบกที่ 27 จัดงานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 40
พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ครบรอบปีที่ 40 เพื่ออุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละทั้งชีวิต และวิญญาณในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล และครอบครัว โดยมี พลโท ชยันต์ หวยสูงเนิน, พลตรี สถาภรณ์ ใบพลูทอง,พลตรี นิรัติศัย จุลภาค, พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ,พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ,พลตรี มงกุฎ แก้วพรหม อดีตผู้บังคับบัญชา ของ มณฑลทหารบกที่ 27, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27, ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งกิจกรรมวันสถาปนาหน่วย ประกอบด้วย พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ พิธีสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีทำบุญ เนื่องในงานวันสถาปนาหน่วย และจัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้แก่ทหารกองประจำการ
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 เดิมคือ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 275/2526 เรื่องการจัดตั้งจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2526 มีที่ตั้งถาวรที่บ้านหนองตากล้า หมู่ 11 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า ค่ายประเสริฐสงครามและต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 กองทัพบกให้แปรสภาพหน่วยจากจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด เป็นมณฑลทหารบกที่ 27 และได้ยึดถือวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ปัจจุบันมี พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
(วันที่ 16 ตุลาคม 2566)