มทบ.27 ร่วม Big cleaning โครงการทหารพันธุ์ดี
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรม Big cleaning โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยได้แบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบให้แก่กำลังพล จาก กอง แผนก ฝ่ายต่างๆในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆภายในโครงการฯ เพื่อให้กำลังพลได้มีส่วนรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งจะแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดภัย และนำไปขยายผลสู่ชุมชน เป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับกำลังพลและครอบครัวอย่างยั่งยืน
(เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30)