ประธาน สม.ทบ. สาขา มทบ.27 ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย สม.ทบ. สาขา ทภ.2
คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เพื่อรับมอบนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2567 รวมถึงรับการถ่ายทอดนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมี คุณพรชนก บุญธรรมเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา