ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในความรับผิดชอบของ มทบ.27
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในความรับผิดชอบ ของมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ บ้านหนองแข้พัฒนา ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง นำมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยมี หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ และครูประจำโครงการฯให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโครงการฯ
ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้เสริมจากการ ทำนา ทำไร่ โดยได้ส่งเสริมให้ทำการทอผ้าไหม และ ปลูกหม่อนในระหว่างที่หมดจากการทำนา และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของราษฎร ให้มีความมั่นคง และขยายผลสู่ชุมชน ให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566)