มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2566 (World Soil Day) ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”
พันเอก ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ ช่วยราชการกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วยพิธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2566 (World Soil Day) ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อการเกษตร รวมทั้ง สร้างการรับรู้และเข้าใจ ถึงความสำคัญของวันดินโลก (Word Soil Day) เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสตร์พระราชา ด้านการดูแล ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน มาขยายผล และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแลทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยมี นาย ชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฯ
ต่อจากนั้น ได้เยี่ยม ชมนิทรรศการงานวิชาการด้านการต่างๆ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป(OTOP) และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด