“นนร.ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงานโครงการทหารพันธ์ุดี มทบ.27”
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อนำแนวคิดการทำเกษตรปลอดสารเคมี ,เกษตรอินทรีย์ ไปปรับใช้ในการดำเนินการโครงการพันธุ์ดีและนำไปขยายผลสู่ชุมชน ต่อไป