กกล.รส.จว.ร.อ.ติดตามเยาวชนร่วมพันธสัญญาเข้าอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
ตามที่ กกล.รส.จว.ร.อ.บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสาดูแลคนพิการ เมื่อวันที่ 20-22ส.ค.2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุบงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ จว.ร.อ. เพื่อแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางของกลุ่มเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เคยกระทำความผิดในกรณีดังกล่าวจำนวน 70 คนเข้าอบรมโดยใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการคืนคนดีสู่สังคมนั้น แต่ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในห้วงดังกล่าวได้ จำนวน 7 คน โดยเมื่อ 28 ส.ค.2561 ณ ห้องประชุม บก.กกล.รส.จว.ร.อ. พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. ร่วมกับหน่วยงานภาคีตามโครงการ ได้รับการรายงานตัวเพิ่มเติมของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 คน ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งได้ชี้แจงและการทำบันทึกการรายงานตัวของเด็กพร้อมผู้ปกครองว่าหากมีการอบรมตามโครงการดังกล่าวอีก ยินดีจะเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป