“มทบ.27 ให้การต้อนรับ จก.พธ.ทบ. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจกิจการส่งกำลัง สป. สาย พธ.”
พลโท พิสิษฐ์ ผาสุข เจ้ากรมพลาธิการทหารบกและคณะฯ เดินทางเข้าตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สายพลาธิการ ของ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (2) พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยได้เข้าตรวจแนะนำนายทหาร และเจ้าหน้าคลัง สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 2 และ 4 และคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 3 ของหน่วย พร้อมสอบถามปัญหา ข้อขัดข้อง เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยเป็นไปตามระเบียบของกองทัพบก เพื่อความปลอดภัย และง่ายต่อการเบิก – จ่าย การจัดเก็บ และตรวจสอบได้ต่อไป
(เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 0830 น.)