“มทบ.27 ให้การต้อนรับชุดตรวจ กก.พธ.ทบ. และคณะฯ ในโอกาสเข้าตรวจหน่วยประกอบเลี้ยงในพื้นที่ ทภ.2”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(1) และ พันเอก โยธิน เชิดนอก หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พันเอก ปองพล โอภาเฉลิมพันธุ์ หัวหน้าชุดตรวจ กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก และคณะฯ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในโอกาสเข้าตรวจหน่วยประกอบเลี้ยงในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 โอกาสนี้ คณะฯได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ก่อนออกปฏิบัติภารกิจ โดยในวันนี้ได้เข้าตรวจตอนสูทกรรมและโรงประกอบเลี้ยง มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งได้ให้คำแนะนำทั้งด้านเอกสาร ด้านสถานที่ ด้านการสุขาภิบาล และการบำรุงรักษาโรงประกอบเลี้ยง แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วย เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามระเบียบของกองทัพบกต่อไป
(วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.)