“มทบ.27 ประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.มทบ.27 ต่อ ผบ.นขต.มทบ.27 ครั้งที่ 2/2567”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้ากอง/ฝ่าย/แผนก และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามงาน และชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 0900 น.)