มทบ.27 ร่วมกับ ม.ขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ เพื่อส่งเสริมโอกาสในการสร้างอาชีพเสริม และเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพให้กับทหารกองประจำการ
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ รศ.ดร.กิตติพงษ์ ลาลุน รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงานและน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งหารือการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ เพื่อส่งเสริมโอกาสในการสร้างอาชีพเสริม และเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพให้กับทหารกองประจำการ ณ ห้องรับรอง มณฑลทหารบกที่ 27
ต่อจากนั้น คณะวิทยากร จากสถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติให้แก่ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการของหน่วย จำนวน 50 นาย จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรความรู้ด้านพลังงาน, หลักสูตรความรู้ด้านพืช,หลักสูตรความรู้ด้านสัตว์, หลักสูตรด้านการจัดการน้ำ และมีหลักสูตรเสริมในการให้ความรู้เรื่องการปลูกยางนา และการสร้างอาชีพโดยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข.55 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร, ความสำคัญของพลังงานทดแทน ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อให้กำลังพลฯ ได้มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพ อีกทั้ง เป็นแนวทางการสร้างอาชีพ หลังปลดจากทหารกองประจำการไปแล้ว