“ผบ.มทบ.27 มอบใบประกาศเกียรติคุณการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่กำลังพลที่กระทำความดีสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยและกองทัพบก”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่จากกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 2 ให้แก่กำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและผู้ที่มีจิตอาสาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุอย่างทันท่วงที และกำลังพลที่สนับสนุนภารกิจของหน่วย ดังนี้
1.มอบใบประกาศชมเชย กำลังพลขับเคลื่อนงานด้าน กร. ยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ จากกองทัพภาคที่ 2 ให้แก่ พันโท มานิตย์ ร่วมรส
2.มอบใบประกาศเกียรติคุณจากกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ 3 นาย ให้แก่
1.ร้อยตรี กิตติศักดิ์ ประพฤติชอบ
2.จ่าสิบเอก ปรินทร์ บุญปก
3.สิบเอกธนาธิป แสนสุพรรณ
3.มอบใบประกาศเกียรติคุณจากมณฑลทหารบกที่ 27 ให้แก่ พลทหาร ศรัณยกรณ์ วินทะไชย กำลังพลที่มีจิตอาสาช่วยเหลือภารกิจหน่วยและบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วย
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นทหารของประชาชน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่ประจักษ์ มีจิตสาธารณะ ไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนภารกิจของหน่วยอย่างเต็มขีดความสามารถ จนเป็นผลดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วย โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมชื่นชมและแสดงความยินดี ณ ด้านหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27
(วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 0900 น.)