มทบ.27 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยสูงสุด
(วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 น.)