“มทบ.27 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2567 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง”
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2567 สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 341 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 300,000 บาท และจาก กองทัพบก, ศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 27 ,สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายประเสริฐสงคราม เป็นเงิน 440,000 บาท รวมทั้งสิ้น 740,00 บาท โดยแบ่งตามระดับชั้นการศึกษาเป็น
1. ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 60 ทุน เป็นเงิน 45,500 บาท
2. ระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 182 ทุน เป็นเงิน 328,000 บาท
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 46 ทุน เป็นเงิน 131,000 บาท
4. ระดับปริญญาตรี จำนวน 51 ทุน เป็นเงิน 215,500 บาท
5.สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรของ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า หน่วยละ 10,000 บาท
โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะผู้บังคับบัญชาและคณะแม่บ้าน สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมมอบทุน ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ในการพัฒนาการศึกษาของตนให้ดียิ่งขึ้นและเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคตสืบไป
(เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.)