ผบ.มทบ.27 ห่วงใยสถานการณ์ในการจัดกิจกรรม“เสวนา มุทิตาจิต” เรื่อง “ปฎิรูปหรือขังเดี่ยวการศึกษาไทย ในทัศนะผู้ปฏิบัติ” ขององค์กรครูจังหวัดร้อยเอ็ด ที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อบรรยากาศปรองดองและเดินหน้าประเทศ เชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้จัดเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม ประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27
เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๑, ๑๐๐๐ มทบ.๒๗/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดระเบียบถนนกองพลสิบ และถนนผดุงพานิชตามโครงการถนนสวย สะอาด ปลอดภัย มีวินัยจราจร เพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนของกลุ่มผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบฯ โดยมี พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.๒๗ (๒)/ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. (๒) เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ป้องกัน จว.ร.อ. , รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด , รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองร้อยเอ็ด , กยก.มทบ.๒๗ , กขว.มทบ.๒๗ ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มสัญจรผ่านไป – มาเป็นประจำ กลุ่มผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบ กลุ่มค้าขายบริเวณสองข้างทาง และผู้ใช้บริเวณดังกล่าวเป็นครั้งคราว ผลการสำรวจความคิดเห็นในห้วงที่ผ่านมาเห็นด้วยกับการห้ามจอดรถวันคู่-วันคี่ ร้อยละ ๗๖ และมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๘๒ คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ผลการหารือ ผู้ประกอบการร้านค้า ต้องการให้ส่วนราชการจัดกำหนดการห้ามจอดวันคู่-วันคี่ ในห้วงเวลาเร่งด่วน โดยจะออกแบบสอบถามความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง และจะนำข้อมูลห้วงเวลาที่ได้จากการสำรวจไปหารือกับผู้ประกอบค้าขายในวันเสาร์ที่ ๓๐ มิ.ย.๖๑ เพื่อหาข้อยุติต่อไปhttps://www.youtube.com/watch?v=vAtdPmPcIBY