ทหารร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมเยือนผู้นำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา เช้าวันที่ 23 มิถุนายน 2561 กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำเกษตรผสมผสาน บ้านดอนเกลือ อำเภอทุ่งเขาหลวง, บ้านม่วงน้ำ อำเภอจังหาร และบ้านมีชัย อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชามาใช้ในการปลูกพืชไร่ พืชสวน, เลี้ยงกบ, เลี้ยงปลา มีการทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อใช้เองและเพื่อจำหน่าย เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ่งพาตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย สร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปhttps://www.youtube.com/watch?v=Q3vya5puN30