กกล.รส.จว.ร.อ. ร่วมจัดระเบียบสถานบริการ ตามนโยบาย คสช.
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 22.30 น. ที่ผ่านมา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.กกล.รส.จว.รอ. จัด ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการ “พิทักษ์สาเกต” ของจังหวัดร้อยเอ็ด บูรณาการกำลังร่วมกัน ตรวจสอบและกวดขันการกระทำผิดกฏหมาย ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และร้านจำหน่ายสุรา ในพื้นที่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 14 แห่ง เพื่อจัดระเบียบและกวดขันให้สถานบริการดำเนินกิจการอย่างถูกต้อง ตามประเภทที่ขออนุญาตและเปิด – ปิดสถานบริการตามเวลาที่กฏหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด กวดขันมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีเข้าไปในสถานบริการ และควบคุมไม่ให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานบริการ รวมทั้งสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานร้านและผู้มาใช้บริการเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด ซึ่งตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดีhttps://www.youtube.com/watch?v=YKH9v1JuZzI