“กกล.รส.จว.ร.อ.ประชุมพ่อค้า ประชาชน เพื่อหาข้อยุติจากผลกระทบการจัดระเบียบถนนกองพลสิบ”
เช้าวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเวทีประชาคม หาข้อยุติปัญหาจากการจัดระเบียบถนนกองพลสิบและถนนผดุงพานิช ตามโครงการถนนสวย สะอาด ปลอดภัย มีวินัยจราจร โดยมี พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด , เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด , ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด , ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้แก่ กลุ่มสัญจรผ่านไป – มาเป็นประจำ กลุ่มผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบ กลุ่มค้าขายบริเวณสองข้างทาง และผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โดยในที่ประชุมได้นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในห้วงที่ผ่านมา พบว่าประชาชนร้อยละ 57 เห็นด้วยที่กำหนดให้จอดวันคู่วันคี่ได้ตลอดเวลา และร้อยละ 43 เห็นด้วยที่ให้จอดได้ตามห้วงเวลาที่กำหนด แต่ยังมีผู้ประกอบการร้านค้า ที่ได้รับความเดือดร้อนในการจัดระเบียบ เสนอขอให้มีการจอดได้ตามห้วงเวลาที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการได้ปรึกษาหารือและได้ข้อยุติ โดยกำหนดให้มีการจอดรถวันคู่ และวันคี่ ในเวลา 07.00 น.ถึงเวลา 18.00 น. นอกเหนือเวลาดังกล่าวสามารถจอดได้ทั้งสองข้างทาง โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป https://www.youtube.com/watch?v=-ruzDJMVZ6A