กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 กกล.รส.จว.ร.อ. ร่วมกับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน เและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดโดยมีนายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 300 คน ซึ่งการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ก่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยด้วย