มทบ.27 นำทหารใหม่แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ
เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2561 เวลา 0900 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 อนุมัติให้ พ.อ.นักรบ แก้วพวงงาม หน.กกพ.มทบ.27เป็นผู้แทน ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่1 ณ ห้องอบรม กองร้อยมณฑลทหารบกที่27
โดย มทบ.27 ได้จัดพิธีมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกผลัด ซึ่งมีประโยชน์ต่อทหารใหม่ที่กำลังเข้ารับการฝึก คือ เป็นการฝึกอบรมจิตใจ การรับเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง และดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรม คุณธรรม ของพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับคำแนะนำตลอดไป