ผบ.มทบ.27 เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพ และสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61เวลา 09.00 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จว.ร.อ.
โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และสถาบันพระปกเกล้า โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 10 รุ่นๆ ละ 2 วัน 1 คืน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้าน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประธานอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประธาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนทุกอำเภอ ประธานกองทุนบทบาทสตรีและปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 3 มีผู้เข้าอบรมจากอำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอเชียงขวัญ จำนวน 287 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมขน และองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ด้านความรักชาติ รักแผ่นดิน การเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความสามัคคีปรองดองบนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข