ผบ.มทบ.27 เปิดโครงการ ” Happy Retired สุขใจ วัยเกษียณ”
เมื่อวันที่ 21 ก.ย.61 เวลา 0900 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานเปิดโครงการ “สุขใจ วัยเกษียณ” ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งเป็นโครงการที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จัดทำขึ้นเพื่อให้กำลังพลที่อายุตั้งแต่ 50 – 60 ปี เตรียมความพร้อมเริ่มต้นของการเข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข และมีคุณค่าทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน
โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้
1. การตรวจคัดกรองสุขภาพ
2. จัดทำบัตรข้อมูลสุขภาพ KPF 101 Happy Retired Card
3. กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
4. อบรมให้ความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณและกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตหลังเกษียณ
ซึ่งโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นสำหรับกำลังพลข้าราชการกองทัพบก ทั้งที่ใกล้เข้าสู่วัยเกษียณ และที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว เพื่อนำความรู้ ข้อคิด และข้อปฏิบัติไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีคุณค่าภายหลังเกษียณอายุราชการต่อไป