กกล.รส.จว.ร.อ. ร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน
เมื่อ 11 ต.ค. 61 กกล.รส.จว.ร.อ. จัด กพ. เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการ อ.ปทุมรัตต์, จนท.อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ และพี่น้องเกษตรกร ผู้ที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยมีพื้นที่ทำนาปีติดกับคลองชลประทาน ณ ห้องประชุม สนง.อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จว.ร.อ. เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาปีโดยมีพื้นที่ทำการเกษตรติดกับคลองชลประทาน โดยมีนายอุดม คุนิรัง ประธานบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ เป็นประธาน เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ ต.บัวแดง, ต.โพนสูง และ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จว.ร.อ. จำนวนน้อย ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ผลการประชุมได้หาทางช่วยเหลือเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน โดยทำการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ไปตามคลองชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนต่อไป