ชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เดินหน้ารับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 10 พ.ย. 61 ,กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ชป.รส.อ.โพธิ์ชัย ร่วมกับ จนท.ตร., จนท.ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พบปะผู้นำชุมชนและประชาชน ม.4 บ.สะอาด
ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จว.ร.อ. เพื่อสอบถามความเดือดร้อน และรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน พบปัญหาในเรื่อง ชาวนาต้องการปลูกข้าวนาปรัง โดยชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ทราบ นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรและได้เชิญชวนชาวนาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาปี 2560/61 โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินเป็นค่าใช้จ่ายการปลูกพืชทางเลือกอื่น ไร่ละ 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 15 ไร่ และแจ้งให้เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าโครงการฯเร่งติดต่อขึ้นทะเบียนแจ้งและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย เพื่อรักษาสิทธิ์ในการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ และปัญหา เกษตรกรต้องการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรโดย ชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประสานไปยัง อบต.สะอาด เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป