กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าวอนุรักษ์วิถีไทย
เช้าวันที่ 24 พ.ย. 61 , เวลา 0800 น.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอเชียงขวัญ ร่วมกับ นายเกรียงไกร ปราบมนตรี ผญบ.ม.4 ,ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ.ดอนวิเวกและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว ที่แปลงนาสาธารณะ ม.4 บ.ดอนวิเวก ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีไทยให้คงอยู่สืบไปโดยมีพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม 120 คน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เป็นอย่างดี