มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/นายทหารราชองครักษ์ CAT 904 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง ณ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า บ้านหัวแฮด หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ เป็นการ บูรณาการร่วมกับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ซึ่ง kick off พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้
จิตอาสาได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สนองตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสามัคคี ปรองดอง ร่วมมือร่วมใจ ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม และมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และ ประชาชน พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน โดย มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 นำรถครัวสนามเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน มาจัดตั้งเป็นโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่จิตอาสาที่มาปฏิบัติงานในวันนี้ ซึ่งเหล่าพสกนิกรล้วนจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้