มทบ.27 หล่อหลอมน้องคนเล็ก ให้เป็น”ทหารต้นแบบของกองทัพบก”
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ซึ่งก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 8 ของการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัด 1 โดย พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำนโยบายจากผู้บังคับบัญชา มาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ในการให้หน่วยฝึกทหารใหม่ ทำการฝึกและการดูแลทหารใหม่ ที่เปรียบเสมือนน้องคนเล็กของกองทัพบก ให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย” เน้นมาตรฐานการฝึก การบังคับบัญชา คุณภาพชีวิต เสริมสร้างให้มีทักษะด้านการทหาร เป็นทหารต้นแบบที่มีระเบียบวินัย มีอุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก ทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกในสัปดาห์นี้ เป็นโค้งสุดท้ายของหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ของกองทัพบก เป็นการทบทวนการฝึกท่าบุคคลเบื้องต้น และ วิชาทหารทั่วไปและการฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้ทหารใหม่มีความรู้ด้านวิชาทหาร เป็นกำลังพลที่มีขีดความสามารถ พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต