มทบ.27 เปิดการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 0830 น. ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในพิธิเปิดการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 ขั้นที่ 2 จำนวน 6 สถานีในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้การฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 มีประสิทธิภาพสำเร็จลุล่วงตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในด้านมาตรฐานการฝึก คุณภาพชีวิต ด้านสวัสดิการ และการเสริมสร้างให้มีทักษะด้านการทหาร เพื่อให้เป็นทหารต้นแบบของกองทัพบก ที่มีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถ พร้อมปฏิบัติภารกิจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนได้อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป