มทบ.27 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ conference โครงการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 (พสบ.ทภ.2) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 1030 นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ผู้แทนกอง ฝ่าย แผนกฯ ของมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 (พสบ.ทภ.2) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบทางไกล VTC โดยมี พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27
โครงการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จะเริ่มดำเนินการในห้วงวันที่ 21 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารในสาขาอาชีพต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 90 คน เพื่อรับทราบภารกิจการปฏิบัติของกองทัพ ทำให้มีความผูกพันเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ สามารถเกื้อกูลการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อประชาชนร่วมกัน ตามเจตนารมณ์ที่ว่า “เป็นกองทัพของประชาชน” ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นเครือข่ายอย่างแน่นแฟ้น ร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ