มทบ.27 เข้าร่วมซักซ้อมแผนภัยพิบัติรูปแบบจำลองสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยประชาชน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-1600 น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พ.ท.ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ รักษาการรองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และ ร้อยเอกสมบัติ รจพจน์ ช่วยราชการ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมพิธีเปิดการซ้อมแผนภัยพิบัติรูปแบบจำลองสถานการณ์ ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ นายอัศวิน มุงคุณคำชาว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2 นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม เนื่องจากสาธารณภัยและภัยพิบัติที่เกิดในปัจจุบัน มีแนวโน้มทวีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากมนุษย์ ซึ่งสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้น ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาล ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของทางราชการ โดยในครั้งนี้เป็นการฝึกการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและการใช้งานข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมในการปฏิบัติงาน เพื่อประสานงานและเชื่อมโยงระบบหากมีกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 162 คน