ทหารห่วงใย…เฝ้าติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
ช่วงบ่ายวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 1300 นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกพิเชษฐ์ ไชยทองศรี หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 27 ผู้แทนหน่วย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และมอบสิ่งถุงยังชีพร่วมกับสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่บ้านวังยาว หมู่ที่ 9, บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบัน สถานการณ์นำ้ในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง