“วันที่ 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ และนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย พร้อมทั้งให้ความรู้ถึงประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
.
ทั้งนี้ หน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 ให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งในปีนี้ ครบรอบ 105 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไป