จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ตุลาคม 2562) เวลา 14.00 น. พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำนำ้ ลำคลอง “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองขมิ้น”ณ หนองขมิ้น บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ, นายอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และ จิตอาสาพระราชทาน904วปร.เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,500 คน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสนองแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน