มทบ.27จัดกิจกรรมเสนาสนเทศแก่กำลังพล เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามัคคีปรองดอง ปลูกฝังอุดมการณ์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 1800 นาฬิกา ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบล เหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และกำลังพล โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ชี้แจงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการพัฒนาหน่วยให้เจริญก้าวหน้าโดยดำเนินการตาม คู่มือค่ายทหารเข้มแข็งของกองทัพบก และ ศาสตร์ของพระราชา กับการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ไปยังกำลังพลทุกระดับชั้นและครอบครัว เปิดโอกาสให้กำลังพลได้เสนอแนะปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อให้เกิดทัศนคติและความเข้าใจระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ได้กล่าวเน้นย้ำให้กอง แผนกฝ่ายและกำลังพลปฏิบัติงานในหน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ และห่วงใยปัญหาหนี้สินของกำลังพล โดยให้นโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ส่งเสริมให้กำลังพลดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อให้กำลังพลมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน