กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 มอบเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานมอบเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต สำหรับข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพบก ที่ปฎิบัติหน้าที่ยามปกติ พุทธศักราช 2558 โดยบริษัทไทยประกันชีวิต ให้แก่ทายาทของกำลังพล สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 2 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 201,600 บาทถ้วน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและเป็นสวัสดิการให้แก่ครอบครัวของกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็ง และเสียสละตลอดมา