ศูนย์บริการล้างรถ(Car Care Services) วิสาหกิจชุมชน มทบ.๒๗
ด้วย พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ มีดำริให้จัดตั้งศูนย์ศูนย์บริการล้างรถ
(Car Care Services) วิสาหกิจชุมชน มทบ.๒๗ ขึ้นในหน่วย เพื่อเป็นสวัสดิการของหน่วย บริการล้างรถ
ให้กับกำลังพลและประชาชนในชุมชนรอบค่าย โดยได้ยกร่างระเบียบ คำสั่ง, เจ้าหน้าที่ ควบคุมกำกับดูแล รักษา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ล้างรถ ทั้งนี้ ผบ.มทบ.๒๗ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริม ช่วยเหลือกำลังพลผู้มีรายได้น้อยได้มีอาชีพเสริมเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกทักษะการทำงาน, การบริการ
ตลอดจนเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลอีกทางหนึ่ง โดยมีการจัดสรรรายได้ดังนี้ รายได้ ๓๐%
เป็นค่าแรงให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ, รายได้ ๒๐ % เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์,
รายได้ ๒๕ % ให้เป็นสวัสดิการกับกำลังพล เช่น ทุนการศึกษา, การกุศล และรายได้อีก ๒๕ % ปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งในวันนี้ วันที่ ๓ ก.พ.๖๓ ได้เริ่มเปิดบริการให้กับผู้ใช้บริการแล้ว มีผู้นำรถเข้ามาใช้บริการจำนวนหนึ่ง คาดว่าจะมีมากขึ้น เนื่องจากอัตราค่าบริการถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป