เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๓ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ ๒๗ มอบหมายให้ พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง เสธ มทบ.๒๗ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด – ๑๙) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
โดยอ้างถึง คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๙๙๐/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพระระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ. เป็นประธาน มีกรรมการ และเลขานุการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (vcs) ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด