ร้อยเอ็ด ร่วมใจสู้ภัยโควิด “มทบ.27 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 15 เมษายน 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้บัญชาการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)มณฑลทหารบกที่ 27 ได้อนุมัติให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) , การประกาศ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548, นโยบายสำคัญของรัฐบาล, ผู้บัญชาการทหารบก, แม่ทัพภาคที่ 2 และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ต่อสถานการณ์โควิด-19 การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในระดับพื้นที่และชุมชนของจังหวัดร้อยเอ็ด , การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการปี 2563 ตลอดจนการสมัครใจร้องขอเข้ากองประจำการของทหารกองเกินในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านเขวาทุ่ง, หมู่ 1 บ้านหนองบั่ว, หมู่ 5 บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้านซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจ พึงพอใจต่อความห่วงใย พร้อมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่กระจายโรคไวรัสโควิด-19 #ชาวร้อยเอ็ดร่วมใจสู้ภัยโควิด #อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ