ขุนภักดี 27 ร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด-19 ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 หรือขุนภักดี 27 ร่วมกับ นาย สมสอาด แสนจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านคำแดง นาย วัลลภ ศรีวะโสภา ผู้ใหญ่บ้านนาคำ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ บ้านคำแดง ม.7, ม.10, ม.17 และ บ้านนาคำ ม.8, ม.14 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชน ที่พักอาศัยในชุมชน โดยใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของหน่วย ใช้เพลงและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าถึงจิตใจของประชาชน สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ไม่ตื่นตระหนก แต่ตระหนักในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “สวมหน้ากาก กินร้อน ช้อนเรา ไม่เข้าใกล้กัน และขยันล้างมือ” การปฏิบัติตนในห้วงประกาศ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 , สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด, ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดตามมาตรการที่บังคับใช้, ข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น, รณรงค์กิจกรรมอยู่บ้านอย่างไรให้มีความสุขลดรายจ่ายไปกับกองทัพบกการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2563, และการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี รวมพลัง รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อเอาชนะและกำจัดโรคโควิด-19 ซึ่งประชาชนให้ความสนใจ พร้อมที่จะก้าวฝ่าฟันต่อสู้โรคอุบัติใหม่ไปด้วยกัน