ศบภ.มทบ.27 บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
เช้าวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2563 ณ สนามหน้ากองร้อย มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่มีความห่วงใยประชาชน และ ข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ความชำนาญของกำลังพล ในการใช้ยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัย และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ พื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงที รวมทั้งมีการบูรณาการ วางแผน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ประกอบด้วยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง, มูลนิธิกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ด และสมาคมสาเกตกุศลสงเคราะห์ ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวว่าการตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ในครั้งนี้ ทุกหน่วยมีความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่น สร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง