มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาอเนกประสงค์ สวนสุขภาพสระศาลาลอย หมู่ที่ 7 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมประมาณ 400 คน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โดยได้มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนรายละ 1,000 บาท จำนวน 114 ราย 96 ครอบครัว รวมเป็นเงิน 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ในโอกาสนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดรถครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงเด็กในครอบครัวยากจน และประชาชนทั่วไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเป็นการร่วมแรง ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สนองพระกรุณาธิคุณตลอดไป