มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ กองทัพบก จัดตั้งศูนย์ติดตาม “โนอึล” ที่ มณฑลทหารบกที่ 27 จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด
พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 , นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานร่วม 3 ฝ่าย ในการประชุมเตรียมการรองรับสถานการณ์อุทกภัยและเปิดศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนโนอึลเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ผู้แทนจาก กองพลทหารราบที่ 3 กองพลทหารราบที่ 6 กองพลพัฒนาที่ 2 ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักชลประทานที่ 5(อุดรธานี) ที่ 6(ขอนแก่น) ที่ 7(อุบลราชธานี),ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น ,เขต 7 สกลนคร,เขต 13 อุบลราชธานี และ ,เขต 14 อุดรธานี
โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำได้ติดตามสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยที่มีปริมาณนำ้มากต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ พื้นที่อีสานตอนใต้ คือ จังหวัดอุบลราชธานี , ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ และนครราชสีมา
พื้นที่อีสานตอนกลาง ได้แก่ จ.มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, ยโสธร, สกลนคร, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ขอนแก่น, ชัยภูมิ
และร่วมบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆในการวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทุกวันในเวลา 10.00 น. และ สรุปสถานการณ์ในเวลา 1700 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนโนอึล และจัดตั้งกลุ่มไลน์พื่อแจ้งข่าวสารและประสานการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว