มณฑลทหารบกที่ 27 เพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในหน่วย ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 2
โดยได้จัดการประชุม ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในพื้นที่ล่อแหลม และจุดเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ด้านหน้าค่ายประเสริฐสงคราม ,พื้นที่ในค่ายฯ อาทิ อาคารสำนักงาน เส้นทางคมนาคมต่างๆ คลังยุทโธปกรณ์ บ้านพักกำลังพล รวมทั้งบริเวณพื้นที่รอบค่าย ฯ โดยผลการประชุม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้อนุมัติให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมอีก 30 ตัว จากเดิมที่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไปแล้ว จำนวน 52 ตัว รวมทั้งสิ้น 82 ตัว เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วย ให้สามารถติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว หากเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ หรือสามารถใช้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวเพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป