“ศอ.จอส.มทบ.27 ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์”
เช้าวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่บ้านห้าแยกกกโพธิ์ หมู่ที่ 14 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สั่งการให้จัดกำลังพล จำนวน 40 นาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณรอบหมู่บ้าน เพื่อให้มีความสะอาดและสวยงาม โดยมี นาย เจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน
และในเวลา 11.00 น. ที่บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองหอย บ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแำเภอเกษตรวิสัย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการ “PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า” ประจำปี 2562 จำนวน 10,000 ต้น ตามนโยบาย Towards Sustainable CSR การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของ กฟภ. โดยการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการการมีส่วนร่วมโดยใช้กลไกประชารัฐ โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน