“มทบ.27 จัดอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี”ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมณฑลทหารบกที่ 27 “
ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการ ดังนี้
– มอบกล้าพันธุ์ผักปลอดภัย กล้าไม้ ให้กับโครงการ ทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมณฑลทหารบกที่ 27
-วิทยากรจากโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27ให้ความรู้ ในเรื่อง กระบวนการปลูกผักปลอดภัยตามโครงการ”บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ การเลี้ยงเป็ดไข่บางประกง การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ใช้ในการกับดักแมลง การเพาะเลี้ยงเห็ดพันธุ์พื้นเมืองภาคอีสาน
เพื่อสร้างการรับรู้ให้คณะครูและนักเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป
ทั้งนี้ มทบ.27 ได้จัดชุดช่าง ร่วมกับครู นักเรียน และประชาชนในชุมชน ซ่อมแซม/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นโดยเร่งด่วน ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า โรงเรือนในโครงการฯ เพื่อให้ โรงเรียนพร้อมในการเปิดเรียน