มณฑลทหารบกที่ 27 สนับสนุนวิทยากรบรรยายปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ได้แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรพบุรุษไทยและมีจิตสำนึกความเสียสละต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติในโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี2564 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 90 คน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด